thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (lần 2)
06/12/2019
thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (lần 2)
Trần Thanh Tuấn