Quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ số AB 009898 ngày 28/3/2005 và giấy chứng nhận sở hữu công trình số 470124454 ngày 8/12/2006
31/01/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ số AB 009898 ngày 28/3/2005 và giấy chứng nhận sở hữu công trình số 470124454 ngày 8/12/2006
Trần Thanh Tuấn