Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 738483 ngày 19/5/2017
10/02/2020
Quyết định huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 738483 ngày 19/5/2017
Trần Thanh Tuấn