Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
22/05/2020
Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 20/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai; ngày 12/9/2019 Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 958-KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến khai mạc chính thức vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 22/5/2020, Đại hội triệu tập 150 đại biểu thuộc các Chi, Đảng bộ Bộ phận trong toàn Đảng. Với 01 Đảng bộ Bộ phận (có 03 Chi bộ) và 10 Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hiện có tổng số 252 đảng viên (238 đảng viên chính thức và 14 đảng viên dự bị), tăng 66 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng - an ninh, lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, công tác dân vận, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể và công tác xây dựng Đảng.

 

Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có trách nhiệm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp các ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ IX của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

 

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở nhận thức sâu sắc về mục đính, ý nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp của ngành tài nguyên môi trường; huy động sự đóng góp trí tuệ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đóng góp cho nội dung văn kiện của Đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới./.

 

Nguyễn Thành Công