Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2065 được UBND huyện Long Khánh cấp tại quyết định số 1732.UBND.1992
06/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 2065 được UBND huyện Long Khánh cấp tại quyết định số 1732.UBND.1992
Trần Thanh Tuấn