Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 217840 do sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 05/12/2016
26/06/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 217840 do sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 05/12/2016
Trần Thanh Tuấn