Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 301955 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/6/2017
03/07/2020
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nah2 ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 301955 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/6/2017
Trần Thanh Tuấn