Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 707642 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/10/2015
03/07/2020
Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 707642 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/10/2015
Trần Thanh Tuấn