Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 4701190880 cấp ngày 15/9/2003
03/07/2020
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở số 4701190880 cấp ngày 15/9/2003
Trần Thanh Tuấn