Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 58, 358, 359, tờ bản đồ số 2 xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
03/07/2020
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các thửa đất số 58, 358, 359, tờ bản đồ số 2 xã Long Giao huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn