Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
03/07/2020
Thông báo v/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn