Đồng Nai đẩy mạnh công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
13/07/2020
Thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại nguồn qua nhiều giai đoạn. Từ năm 2008, triển khai thí điểm trên 04 phường thuộc thành phố Biên Hòa. Trên cơ sở đó, 11/11 huyện, thành phố cũng tiến hành đồng loạt triển khai thí điểm, mở rộng địa bàn và đối tượng tham gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các huyện, thành phố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 về việc phê duyệt Đề án tổng thể “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, giai đoạn 1 (năm 2016-2018) tập trung công tác tuyên truyền về vai trò, lợi ích của phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn duy trì thực hiện thí điểm phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn mà các địa phương đang triển khai giai đoạn 2 (2019 - 2020) tiếp tục triển khai thực hiện tại các địa bàn còn lại và mở rộng đối tượng thực hiện.

 

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn tỉnh, Ngày 24/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh. Xác định cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Sở, ban ngành tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Trong đó, tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt; đến năm 2022, hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ cho hoạt động thu gom vận chuyển CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường; từng bước triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn.

 

Điểm san tiếp rác

 

Ngày 28/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 5973/KH-UBND triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2020-2025. Với các lộ trình: (1) Trong năm 2020 đồng loạt triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn tỉnh; (2) Năm 2022 hoàn thành việc chuẩn hóa trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật trong quá trình phân loại, lưu giữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; (3) Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy chuẩn về xây dựng và môi trường.

Với những kết quả đạt được trong công tác quản lý chất thải rắn và việc đầu tư hiệu quả các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, việc tiếp tục triển khai thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn là một định hướng đúng đắn, lâu dài, cần có sự chung tay của cộng đồng và cả hệ thống chính trị./.

Phạm Thị Hải Yến