Đưa Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 đi vào thực tiển
20/10/2006
Ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2006, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đến các cán bộ cấp xã, phường, và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các nội dung: Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, Nghị định 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ, Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của đợt tập huấn này là để đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật vào áp dụng trên thực tế, nâng cao hơn nữa nhận thức của các ngành các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân về công tác bảo vệ môi trường.

Được biết, trong các ngày 17, 18 và 20 thánh 10 năm 2006, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn Luật Bảo vệ môi trường, và các văn bản hướng dẫn đến các Doanh nghiệp còn lại và tất cả các Sở, ban ngành, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Văn phòng Sở