Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất trang bổ sung GCNQSDĐ,QSHNO và TSKGLVĐ số CE837802 ngày 21/11/2016
07/08/2020
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất trang bổ sung GCNQSDĐ,QSHNO và TSKGLVĐ số CE837802 ngày 21/11/2016
Trần Thanh Tuấn