Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất trang bổ sung GCNQSDĐ,QSHNO và TSKGLVĐ số BK445714 ngày 16/5/2012
07/08/2020
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất trang bổ sung GCNQSDĐ,QSHNO và TSKGLVĐ số BK445714 ngày 16/5/2012
Trần Thanh Tuấn