Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 909436 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2015
11/08/2020
Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 909436 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2015
Trần Thanh Tuấn