Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất Hồ sen Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
11/09/2020
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất Hồ sen Hưng Lộc tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Trần Thanh Tuấn