Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 18 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
11/09/2020
Thông báo v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 1587, tờ bản đồ số 18 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (lần 2)
Trần Thanh Tuấn