Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587514 do Văn phòng Đăng ký Đất đai rỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
18/09/2020
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 587514 do Văn phòng Đăng ký Đất đai rỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Sở tài nguyên và Môi trường ký ngày 04/12/2018
Trần Thanh Tuấn