Đồng Nai: Xử phạt vi phạm hành chính về môi trường hơn 4 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà
05/10/2020
Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đường, có địa chỉ nhà máy tại Km 35, Quốc lộ 20, ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Qua thực hiện chương trình giám sát các quy định về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà thực hiện hành vi vi phạm về thải khí thải vượt quy chuẩn quy định và xả nước thải không phép vào môi trường.

 

 

Ngày 23/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3474/QĐ-XPVPHC ngày 23/9/2020 đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà.

 

Hành vi 1: Thải bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi số 1 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần trở lên trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên.

 

Hành vi 2: Thải bụi, khí thải tại ống khói thải lò hơi số 2 vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 02 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 m³/giờ trở lên.

 

Hành vi 3: Xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật với lưu lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

 

Hình thức xử phạt chính đối với 3 hành vi trên với tổng số tiền phạt là 4.070.000.000 đồng (Bốn tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng).

 

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở 09 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm v khoản 4 Điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn trong thời hạn ba tháng.

 

Quyết định trên được Sở Tài nguyên và Môi trường công bố đến tổ chức vi phạm ngày 06 tháng 10 năm 2020 và tiếp tục giám sát việc chấp hành theo quy định pháp luật về môi trường.

 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường