Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSDĐ (Công ty TNHH NHật Tường)
27/10/2020
Danh sách đề nghị đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của STNMT do mất GCNQSDĐ (Công ty TNHH NHật Tường)
Trần Thanh Tuấn