QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 217199 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2016
27/11/2020
QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 217199 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2016
Trần Thanh Tuấn