QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 0001190 do UBND huyện Xuân Lộc cấp theo Quyết định số 408/QĐ.UBH ngày 20/07/1997
27/11/2020
QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ 0001190 do UBND huyện Xuân Lộc cấp theo Quyết định số 408/QĐ.UBH ngày 20/07/1997
Trần Thanh Tuấn