Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường
18/04/2007
Ngày 22/3/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Theo nội dung Quyết định số 702/QĐ-UBND thì mục tiêu định hướng đến năm 2020 là ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước; bảo đảm mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mục do Nhà nước quy định.

          Theo Quyết định 702/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010 như: 100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giỉam ô nhiễm môi trường; 50% hộ gia đình, 100% doanh nghiệp được phân loại rác tại nguồn, trên 95% dân số được sử dụng nước sạch….

Các giải pháp nhằm thực hiện công tác bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường; đảm bảo mức đầu tư tối thiểu cho bảo vệ môi trường là 119 tỷ/năm…
VPS