Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng phải chính xác đến từng thửa đất, người sử dụng đất…
05/02/2007
Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Ao Văn Thinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2007 vào ngày 01/02/2007.

Trong năm 2006, Ngành Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có nhiều cố gắng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành đã tâp trung đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã cấp đổi 9.217 giấy, cấp mới 30.580 giấy. Triển khai đồng loạt và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của cấp tỉnh, 8 huyện và 118 xã; điều chỉnh bổ sung quy hoạch tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Giải quyết hồ sơ tài nguyên và môi trường với số lượng lớn (884 hồ sơ, tăng 24% so với năm 2005) phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính, sau 3 tháng triển khai đã có trên 161 hồ sơ giải quyết trước thời hạn. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 493 doanh nghiệp, tăng gấp 03 lần so với năm 2005; giải quyết đạt 91% số đơn. Công tác bảo vệ môi trường ngày càng đạt hiệu quả; thực hiện tốt truyền thông, nâng cao nhận thức môi trường; kiểm tra, kiểm soát môi trường có hiệu quả. Hoạt động quan trắc, phân tích môi trường được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, khuyến cáo và đề xuất các giải pháp ngăn chặn sự gia tăng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 4,53 tỷ, đạt 113% kế hoạch năm, tăng 22,4% so với năm 2005. Hoạt động quan trắc, phân tích môi trường được nâng cao, quan trắc mùa khô, mùa mưa tăng 34% so với năm 2005.

Ngoài ra, Ngành đã tham mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành 11 văn bản pháp luật, tổ chức 10 đợt tập huấn về TNMT, với 2.500 đại biểu tham dự; xuất bản Bản tin Tài nguyên và Môi trường; xây dựng và công bố Trang thông tin điện tử (Website).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ao Văn Thinh đánh giá cao kết quả mà Ngành TNMT đã đạt được trong năm 2006 đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2007, trong đó nhấn mạnh Ngành cần tập trung đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân nhưng phải thật chính xác đến từng thửa đất, người sử dụng đất. Triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường song song với việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường….

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2006 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Văn phòng Sở