QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 997263 cấp ngày 5/1/2016
13/01/2021
QĐ Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 997263 cấp ngày 5/1/2016
Trần Thanh Tuấn