Quyết định Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 646969 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/1/2015
13/01/2021
Quyết định Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 646969 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/1/2015
Trần Thanh Tuấn