"

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

 

Chức năng: Quản lý kế hoạch, tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản của Sở.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

1. Lãnh đạo phòng:

• Phụ trách phòng:
  - Họ và tên: Trần Minh Duyên
- Email:
 

2. Chuyên viên:

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Tân 
- Email: nguyenhuutan2017@gmail.com
- Họ và tên: Đặng Đình Phước 
- Email: dangdinhphuoc1977@yahoo.com.vn
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trinh 
- Email: trinhntt.stnmt@dongnai.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn:

-   Phối hợp Văn phòng sở tham mưu giúp Giám độc sở phân công công các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Sở; chủ trì hoặc phối hợp cùng các phòng, đơn vị đề xuất Giám đốc sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Sở, ngành; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ này.

-   Giúp Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ, đề cương và dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp, xây dựng cơ bản trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh theo phân cấp của UBND tỉnh. Trình Giám đốc Sở hoặc tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân cấp của UBND tỉnh.

-   Giúp Giám đốc Sở theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường hàng năm; đồng thời tổng hợp đề xuất dự toán năm sau để gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

-   Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý tài chính; theo dõi thực hiện công tác thu, chi, thanh quyết toán kinh phí các công trình, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp, xây dựng cơ bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

-   Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí sự nghiệp và các hoạt động tài chính tại các đơn vị theo quy định pháp luật và theo phân cấp.

-   Thực hiện công tác tổng hợp tài chính, quản lý hồ sơ, hệ thống sổ sách kế toán theo thẩm quyền pháp luật quy định.