Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
PHÒNG ĐẤT ĐAI


Chức năng:
      Phòng đất đai được UBND tỉnh Đồng Nai thành lập theo quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 15-9-2009 trên cơ sở tổ chức lại hoạt động của Phòng Đất đai trước đây,
      Chi cục QLĐĐ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng. Chi cục QLĐĐ có chức năng giúp Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ.
      Chi cục QLĐĐ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên & Môi trường; có tư cách pháp nhân, có trụ sở (tại đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa), con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.
      Việc thành lập Chi cục QLĐĐ có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc, bản đồ, tạo tính chủ động cao trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị..
Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

1. Ban lãnh đạo gồm:

  • Trưởng phòng: Trần Hữu Phước
  • Phó trưởng phòng: Lưu Thị Mai Hương
  • Phó trưởng phòng: Huỳnh Văn Tuấn

 2. Các phòng chuyên môn:

  • Phòng Hành chính – Tổng hợp
  • Phòng Kinh tế đất
  • Phòng Đăng ký đất đai
  • Phòng Đo đạc – Bản đồ

3. Đơn vị sự nghiệp:

  • Trung tâm Kiểm định đất đai

Nhiệm vụ:
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch về quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ.
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đo đạc và bản đồ theo phân công của Giám đốc Sở;
- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, kế hoạch có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc bản đồ do các cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ trì soạn thảo;
- Giúp Giám đốc Sở tổ chức thẩm định hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
- Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo phân cấp của Sở và quy định pháp luật.
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai và việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xác định giá đất, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh quy định giá đất định kỳ hàng năm tại địa phương phù hợp với khung giá đất do Chính phủ ban hành; đề xuất việc giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất; kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều tra, tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu về giá đất;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh; phối hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.