• Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật 2022
  • Tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
  • Câu chuyện Chuyển đổi số
  • Ngày Chuyển đổi số quốc gia
  • hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
  • Lịch tiếp công dân
  • Hotline hỗ trợ thủ tục hành chính
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Tin tức hoạt động nội bộ

16/11/2022Tin hoạt động
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo