• Tuyen truyên dịch vụ công
  • Lịch tiếp công dân
  • Tiết kiệm cho trái đat xanh hơn
  • Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 02/2020 "Hành động vì thiên nhiên"
  • Tổng đài dịch vụ công
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android

Tin tức hoạt động nội bộ

16/10/2020Thanh tra - Kiểm tra
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định về tranh chấp môi trường tại Điều 161. Theo đó có các dạng về tranh chấp gồm: khai thác, sử dụng thành phần môi ...