• Tuyen truyên dịch vụ công
  • Tiết kiệm cho trái đat xanh hơn
  • Lịch tiếp công dân
  • Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
  • Tổng đài dịch vụ công
  • Tra cứu thông tin đất đai trên Android

Tin tức hoạt động nội bộ

13/07/2020Môi trường
Thời gian qua, Đồng Nai đã triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn (CTR) sinh hoạt tại nguồn qua nhiều giai đoạn. Từ năm 2008, triển khai thí điểm trên 04 phường thuộc ...