Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
14/03/2019
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Giaó dục đại học.
12/03/2019
Tài nguyên nước
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.
18/01/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước giao bổ sung năm 2018 (đợt 2) của STNMT
18/01/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bô công khai dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc STNMT năm 2019
26/12/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy trình dịch vụ công về lĩnh vực đất đai, môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tình Đồng Nai
25/12/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 của STNMT
18/12/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Luật
Quốc Hội
Luật Tố cáo
09/11/2018
Khí tượng thủy văn
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
27/10/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vị chức năng quản lý của BTNMT
17/10/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018
15/10/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
15/10/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quy trình dịch vụ công về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
15/10/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai
01/10/2018
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21/09/2018
Đo đạc bản đồ
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Chấn chỉnh hoạt động đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12/09/2018
Tài nguyên nước
Nghị định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đề nghị góp ý dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
08/09/2018
Lĩnh vực khác
Chỉ thị
UBND Tỉnh Đồng Nai
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh dau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/08/2018
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2018 (đợt 1) của Sở Tài nguyên và Môi trường
07/08/2018
Tài nguyên nước
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh các giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
26/06/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
26/06/2018
Thủ tục hành chính
Thông báo
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Triển khai đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
15/06/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
30/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Cải cách hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Việc ban hành danh mục, nội dung, quy trình tiế[ nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính ngành nước tại Trung t6am hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Cải cách hành chính
Thông báo
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Thông báo về quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc ban hành danh mục, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đất đai của hộ gia đình,cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định đính chính quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trự ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai
17/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi của ngành y tế tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Qui định tạm thời
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/04/2018
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyêt định 34/2010/QĐ-UBND ngày 2/7/2010 của UBND tỉnh về việc tồ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1 ...