Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
17/08/2018
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2018 (đợt 1) của Sở Tài nguyên và Môi trường
07/08/2018
Tài nguyên nước
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh các giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
26/06/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
26/06/2018
Thủ tục hành chính
Thông báo
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Triển khai đăng ký hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
15/06/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
30/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy định tạm thời về việc quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Cải cách hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Việc ban hành danh mục, nội dung, quy trình tiế[ nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính ngành nước tại Trung t6am hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Cải cách hành chính
Thông báo
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Thông báo về quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc ban hành danh mục, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đất đai của hộ gia đình,cá nhân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/05/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định đính chính quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/04/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng, Văn thư - Lưu trự ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai
17/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi của ngành y tế tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Qui định tạm thời
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành nông nghiệp và phát triển nông thông tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
11/04/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/04/2018
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyêt định 34/2010/QĐ-UBND ngày 2/7/2010 của UBND tỉnh về việc tồ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
03/02/2018
Môi trường
Công văn
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018
24/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Nghị quyết
Chính Phủ
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
17/01/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ngành tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của ngành điện lực tại Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành danh mục, nội dung, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính ngành nước tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giài quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
17/01/2018
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
17/01/2018
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố quy định tạm thời bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai
10/01/2018
Lĩnh vực khác
Công văn
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành "Hướng dẫn thực hiện hoạt động điều tra, đánh giá và cập nhật thông tin về loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu bảo vệ"
25/12/2017
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
25/12/2017
Quản lý Đất đai
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Kết quả kiểm tra hiện trảng sử dụng đất, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom do doanh nghiệp An Phú Hưng làm chủ đầu tư
25/12/2017
Tin chỉ đạo điều hành
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung năm 2017 (đợt 2) của Sở Tài nguyên và Môi trường
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN
16/12/2017
Khí tượng thủy văn
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
1 ...