Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

21 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
24/10/2022
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
10/10/2022
Môi trường
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
30/09/2022
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính, bổ sung và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.
13/09/2022
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định vê việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Đồng Nai năm 2022.
17/08/2022
Lĩnh vực khác
Công văn
Công an tỉnh Đồng Nai
V/v hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID
28/06/2022
Tài nguyên - Khoáng sản
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường
15/04/2022
Quản lý Đất đai
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
07/04/2022
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới; thay thế; bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
23/03/2022
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, hồ, đầm phá (bàu) không được san lấp trên địa bàn tình Đồng Nai
03/03/2022
Công nghệ thông tin
Công văn
Bộ Thông tin và Truyền thông
V/v hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
01/03/2022
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
28/02/2022
Đo đạc bản đồ
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
25/02/2022
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Quốc Hội
ChỦ TRƯƠNG VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
25/02/2022
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Quốc Hội
NGHỊ QUYẾT VỀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
22/02/2022
Đo đạc bản đồ
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trưòng
15/02/2022
Đo đạc bản đồ
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
15/02/2022
Phòng chống tham nhũng
Nghị định
Chính Phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
26/01/2022
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
26/01/2022
Tài nguyên nước
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quyết đinh phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
18/01/2022
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Quyết định ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính
11/01/2022
Tài chính
Nghị quyết
Quốc Hội
Nghị quết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.