Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
ban hành thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, tirển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố quy định phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, tirển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
29/11/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018
20/11/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2019 của Văn phòng
13/11/2019
Quản lý Đất đai
Nghị định
Chính Phủ
Sửa đổi Điều 16 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
13/11/2019
Quản lý Đất đai
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
kỹ thuật trong việc thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định.
05/11/2019
Thanh tra - Kiểm tra
Công văn
Cơ quan khác
Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Internet
30/10/2019
Công nghệ thông tin
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dũ liệu tỉnh Đồng Nai
30/10/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Văn phòng sở
24/10/2019
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
24/10/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai
21/10/2019
Lĩnh vực khác
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thẩm định cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại
08/10/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai
08/10/2019
Cải cách hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Thông qua phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đồng Nai
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Chính Phủ
Thành lập Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ để giúp Tổng Thanh tra quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chống tham nhũng theo thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Luật
Quốc Hội
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Thông tư
Bộ Nội vụ
Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Chỉ thị
Chính Phủ
Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ quy định của Nhà nước; nghiêm cấm việc nhận tiền, tài sản dưới các hình thức thưởng, biếu, cho, tặng sai chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng được pháp luật quy định
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội
Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả cơ quan, tổ chức, đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Chính Phủ
Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội
Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phòng, chống tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của báo chí, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và của công dân trong phòng, chống tham nhũng.
04/10/2019
Lĩnh vực khác
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.
24/09/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành thí điểm Quy trình thực hiện liên thông thủ tụch hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 01, số 02 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Đồng Nai
24/09/2019
Đo đạc bản đồ
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.
20/09/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20/09/2019
Thủ tục hành chính
Công văn
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Hướng dẫn nộp hồ sơ một cửa thuộc lĩnh vực tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
18/09/2019
Lĩnh vực khác
Nghị định
Chính Phủ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ KHI ĐỂ XẢY RA THAM NHŨNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
1 ...