Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

80 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
20/11/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
ban hành mới, bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, Uỷ ban Nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
16/11/2020
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
16/11/2020
Lĩnh vực khác
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
16/11/2020
Lĩnh vực khác
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
15/11/2020
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
09/11/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuế, lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
16/10/2020
Công nghệ thông tin
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
15/10/2020
Môi trường
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
10/10/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0
05/10/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
24/09/2020
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
24/09/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
24/08/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.
14/08/2020
Môi trường
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
14/08/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng và vận hành dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
14/08/2020
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Môi trường
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Môi trường
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
05/08/2020
Quản lý Đất đai
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
01/08/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.
31/07/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
24/07/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
03/07/2020
Công nghệ thông tin
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
03/07/2020
Thủ tục hành chính
Công văn
Cơ quan khác
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
01/07/2020
Môi trường
Nghị định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải
26/06/2020
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy trình dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công, ubnd cấp huyện tỉnh đồng nai.Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Công văn
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Đồng Nai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
1 ...