Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
21/03/3017
Môi trường
Thông báo
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước dưới đất
24/07/2917
Đo đạc bản đồ
Thông tư
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
03/04/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
03/04/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.
03/04/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
31/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
30/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Môi trường
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ , quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ , quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
24/03/2020
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Bãi bỏ quyết định 2472/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
17/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện tỉnh Đồng Nai
17/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
17/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Nông nghệp và PTNT
Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/03/2020
Lĩnh vực khác
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Triển khai và vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai
10/03/2020
Lĩnh vực khác
Nghị quyết
Chính Phủ
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
05/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
05/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết của Sở Tài Chính, UBND huyện. UBND xã tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện. UBND xã tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND huyện. UBND xã tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND huyện. UBND xã tỉnh Đồng Nai
25/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện. UBND xã tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy chế và hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
05/02/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ngoài KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
ban hành thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, tirển lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử liên thông thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Đồng Nai
13/12/2019
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố thí điểm liên thông thủ tục hành chính Đăng ký tổ chức hội chợ, triểm lãm thương mại và tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1 ...