Văn bản pháp luật Tài nguyên Môi trường

54 văn bản
Số văn bản
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Nội dung
03/07/2020
Công nghệ thông tin
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
03/07/2020
Thủ tục hành chính
Công văn
Cơ quan khác
thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
26/06/2020
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thanh tra - Kiểm tra
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Ban hành quy trình dịch vụ công lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại trung tâm hành chính công, ubnd cấp huyện tỉnh đồng nai.Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Công văn
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Đồng Nai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Kế hoạch
UBND Tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch Triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Công văn
Cơ quan khác
Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
V/v công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ , quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt Quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
19/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
02/06/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Công Thương Đồng Nai
29/05/2020
Lĩnh vực khác
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Triển khai Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
16/05/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
09/04/2020
Tin hoạt động
Chỉ thị
Cơ quan khác
Các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
09/04/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
Chính Phủ
Phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
31/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
30/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Môi trường
Quyết định
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình nội bộ , quy trình điện tử thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai
25/03/2020
Môi trường
Quyết định
Chính Phủ
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
18/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Bãi bỏ quyết định 2472/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
17/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
17/03/2020
Thủ tục hành chính
Quyết định
UBND Tỉnh Đồng Nai
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện tỉnh Đồng Nai
1 ...