CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2014

Nhập năm thực hiện thống kê - kiểm kê

Quyết định số: 3445/STNMT-CCQLĐĐ Ngày ra quyết định: 7/23/2014 12:00:00 AM
Đơn vị quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai