CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2017

Nhập năm thực hiện thống kê - kiểm kê

Quyết định số: 3873/QĐ-BTNMT Ngày ra quyết định: 12/25/2018 12:00:00 AM
Đơn vị quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường