Nhập năm thực hiện thống kê - kiểm kê

Quyết định số: Ngày ra quyết định:
Đơn vị quyết định: