SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Chức năng: Phòng Tài nguyên nước là phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước bao gồm: Tài nguyên nước và khí tượng thủy văn. Phòng Tài nguyên nước chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở về tổ chức, hoạt động và biên chế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Phó Giám đốc phụ trách.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

1. Trưởng phòng
- Họ và tên: Trần Thanh Dũng
- Số điện thoại: 0613.916.727 hoặc 0975. 318.010
- Email: trandungdnai@yahoo.com.vn
2. Phó phòng:
- Họ và tên: Hứa Quốc Bách
- Số điện thoại: 0613.916.727 hoặc 0913. 621.187
- Email: huaquocbach@yahoo.com
3. Chuyên viên:
- Họ và tên: Hoàng Phúc Thiện Mỹ
- Số điện thoại: 0613. 916. 727 hoặc 0908.462.627
- Email: hptm1002@yahoo.com

Nhiệm vụ và quyền hạn:

-   Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước.

-   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

-   Tổ chức thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;

-   Tổ chức thực hiện việc xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước đối với các sông, các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ nước, các khu vực hạn chế khai thác nước; kế hoạch điều hòa, phẩn bổ tài nguyên nước trên địa bàn;

-   Tổ chức thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấp phép hành nghề khoan nước dưới đất theo thẩm quyền; thực hiện việc thẩm định cấp phép về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; kiểm tra các hoạt động về tài nguyên nước quy định trong giấy phép;

-   Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; tổ chức quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do địa phương đầu tư xây dựng;

-   Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

-   Hướng dẫn, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

-   Tham gia tổ chức phối hợp liên ngành của Trung ương, thường trực tổ chức phối hợp liên ngành của địa phương về quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.

-   Tham gia xây dựng phương án và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong tỉnh.