TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Năm: 2023
Đã tiếp nhận 21540 hồ sơ
Đã giải quyết 20848 hồ sơ
99.13 %
đúng hạn
Tháng 9
Đã tiếp nhận 2404
Đã giải quyết
1712 hồ sơ
Tháng 8
Đã tiếp nhận 3842 hồ sơ
Đã giải quyết
3171.0 hồ sơ
Tháng 7
Đã tiếp nhận 3166 hồ sơ
Đã giải quyết
2484.0 hồ sơ