TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Năm: 2022
Đã tiếp nhận 28040 hồ sơ
Đã giải quyết 27470 hồ sơ
98.77 %
đúng hạn
Tháng 11
Đã tiếp nhận 2278
Đã giải quyết
1708 hồ sơ
Tháng 10
Đã tiếp nhận 2660 hồ sơ
Đã giải quyết
1970.0 hồ sơ
Tháng 9
Đã tiếp nhận 2461 hồ sơ
Đã giải quyết
1836.0 hồ sơ