TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Năm: 2023
Đã tiếp nhận 6555 hồ sơ
Đã giải quyết 5564 hồ sơ
99.29 %
đúng hạn
Tháng 3
Đã tiếp nhận 3578
Đã giải quyết
2587 hồ sơ
Tháng 2
Đã tiếp nhận 2467 hồ sơ
Đã giải quyết
1754.0 hồ sơ
Tháng 1
Đã tiếp nhận 1977 hồ sơ
Đã giải quyết
1464.0 hồ sơ