TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Năm: 2022
Đã tiếp nhận 17693 hồ sơ
Đã giải quyết 16931 hồ sơ
98.16 %
đúng hạn
Tháng 6
Đã tiếp nhận 3275
Đã giải quyết
2513 hồ sơ
Tháng 5
Đã tiếp nhận 3828 hồ sơ
Đã giải quyết
2971.0 hồ sơ
Tháng 4
Đã tiếp nhận 3899 hồ sơ
Đã giải quyết
3126.0 hồ sơ