TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Năm: 2024
Đã tiếp nhận 5260 hồ sơ
Đã giải quyết 4544 hồ sơ
98.74 %
đúng hạn
Tháng 2
Đã tiếp nhận 1895
Đã giải quyết
1179 hồ sơ
Tháng 1
Đã tiếp nhận 4259 hồ sơ
Đã giải quyết
3365.0 hồ sơ
Tháng 12
Đã tiếp nhận 4222 hồ sơ
Đã giải quyết
3308.0 hồ sơ