Tuyên dương dưới cờ

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên dương dưới cờ năm 2019.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ 55 đã xem xét đề nghị tuyên ...
Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý II/2018.
Hội nghị BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ 40 đã xem xét và Quyết định tuyên dương dưới cờ đối ...
Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý I/2018.
Hội nghị BCH Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ 37 đã xem xét và Quyết định tuyên dương ...
Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cờ quý IV/2017.
Ngày 24 tháng 01 năm 2018, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã xem và Quyết định tuyên dương dưới cờ 03 tấm ...
Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý II/2017.
Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ 28 đã xem và Quyết định tuyên dương dưới cờ ...
Đảng Bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tuyên dương dưới cơ quý III/2016
Hội nghị BCH Đảng bộ Sở lần thứ 18 đã xem xét đề nghị của các Chi bộ và Quyết định tuyên dương dưới cờ đối với 03 tấm gương điển hình, có thành tích ...
Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng Quý I năm 2016
Tiếp tục cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.Tại Hội nghị BCH Đảng bộ Sở lần thứ 12 đã xem xét đề nghị của các ...
Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
Tại kỳ họp thường kỳ tháng 11 năm 2015, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét thống nhất, lựa chọn tuyên dương dưới cờ 02 tấm gương điển hình ...
Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2015
Tại kỳ họp thường kỳ tháng 10 năm 2015, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét Quyết định tuyên dương dưới cờ 02 tấm gương điển hình có thành ...
Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2015
Tại kỳ họp thường kỳ tháng 8 năm 2015, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét Quyết định tuyên dương dưới cờ 02 tấm gương điển hình có thành ...
Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2015
Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với mô hình “tuyên dương dưới cờ” và “nụ cười công sở”. Tại Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày ...
(TUYÊN DƯƠNG DƯỚI CỜ) Gương điển hình tiên tiến thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (tháng 9/2014)
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT ngày 14/5/2011 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo ...
Previous 1 Next