LÃNH ĐẠO SỞ


Giám đốc

Đặng Minh Đức
(giai đoạn từ 2017 - đến nay)

Phó giám đốc

Nguyễn Ngọc Thường
(giai đoạn từ 2012 - đến nay)

Phó giám đốc

Nguyễn Ngọc Hưng
(giai đoạn từ 2014 - đến nay)

Phó giám đốc

Trần Trọng Toàn
(giai đoạn từ 2021 - đến nay)

Phó giám đốc

Trần Thế Vinh
(giai đoạn từ 2022 - đến nay)