LÃNH ĐẠO SỞ


Giám đốc

Đặng Minh Đức
(giai đoạn từ 2017 - đến nay)

Phó giám đốc

Nguyễn Ngọc Thường
(giai đoạn từ 2012 - đến nay)

Phó giám đốc

Nguyễn Ngọc Hưng
(giai đoạn từ 2014 - đến nay)

Phó giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh
(giai đoạn từ 2017 - đến nay)