TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
    1. Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
    2. Giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để khoanh định các khu vực cấm; khoanh định các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; trình Chính phủ xem xét, quyết định; 
    3. Thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.
    4. Trình UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế, thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Hình ảnh hoạt động của tài nguyên khoáng sản

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
    Hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đi vào nề nếp và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh nhà. Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 2.000 lao động, chủ yếu là lao động địa phương; đã đóng góp rất lớn vào việc phát triển hạ tầng cơ sở (chủ yếu là mở mới và nâng cấp hệ thống giao thông địa phương). Nhìn chung các hoạt động này đã thực hiện đúng quy định và luật khoáng sản. 

3. CÁC THỦ TỤC QUY TRÌNH