Đấu thầu

về việc mời đơn vị tham gia Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Tư vấn thấm định hồ sơ mòi thầu, thẩm định kết quả lựa chon nhà thầu Gói thầu: Thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Đồng Nai”
về việc mời đơn vị tham gia Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Tư vấn thấm định hồ sơ mòi thầu, thẩm định kết ...
Previous 1 Next