TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Ceasar Việt Nam download
Có hành vi không xậy lắp đối với công trình xử lý môi trường theo nôi dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẫm quyền xác nhận
Công ty Cao su Kenda (Việt Nam) download
Có hành vi thải khí thải (chỉ têu SO2) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam download
Co hành vi chôn, lấp, đô chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường