TỔ CHỨC VI PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Ceasar Việt Nam download
Có hành vi không xậy lắp đối với công trình xử lý môi trường theo nôi dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẫm quyền xác nhận
Công ty Cao su Kenda (Việt Nam) download
Có hành vi thải khí thải (chỉ têu SO2) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải
Công ty TNHH Chin Well Fasteners Việt Nam download
Co hành vi chôn, lấp, đô chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường
Công ty TNHH Sản suất Thương mai và Xây dụng Việt Hàn tại Nhơn Trạch download
- Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận, cụ thể: Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với dự án hoạt động sản xuất bê tông tươi có công suất khoảng 200 tấn sản phẩm/ngày (hành vi 1) ; - Không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện xác nhận (hành vi 2)
Nhà máy bê tông Lê Phan Nhơn Trạch – Công ty Xây dựng Lê Phan (TNHH) download
Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kianh doanh có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận, cụ thể: Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định đối với dự án hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng và bê tông thương phẩm có công suất 900 tần sản phẩm/ngày