THÔNG TIN CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Quy hoạch khoáng sản đến năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Các văn bản quyết định:

Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai Tải về

Thông báo số 313/TB-STNMT: Công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Đồng Nai Tải về

Xem bản đồ quy hoạch

Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tình Đồng Nai đến năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 06/08/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tình Đồng Nai đến năm 2020 đính kèm Tải về

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH
Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng lưới giám sát chất lượng nước dưới đất Xem bản đồ
Bản đồ phân vùng chất lượng nước, mục tiêu chất lượng nước, mạng giám sát chất lượng nước trong vùng quy hoạch Xem bản đồ
Bản đồ phân vùng ngưỡng giới hạn khai thác sử dụng, mạng giới hạn khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất trong vùng quy hoạch Xem bản đồ
Bản đồ phân vùng ngưỡng khai thác sử dụng, mạng giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt trong vùng quy hoạch Xem bản đồ
Bản đồ phân vùng tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Xem bản đồ