Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
09/07/2021
Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Trần Thanh Tuấn