Kế hoạch 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019
09/07/2021
Kế hoạch 1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2019
Trần Thanh Tuấn