Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cu 879024 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/02/2020
26/05/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và tài sản khác gắn liền với đất số cu 879024 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/02/2020
Trần Thanh Tuấn