Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
07/05/2024
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (QSDĐ thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)
Trần Thanh Tuấn