Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 083984 cấp theo Quyêt định số 1094/QĐ.CT.UBH ngày 15/11/2004 của UBND huyện Thống Nhất.
23/04/2024
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 083984 cấp theo Quyêt định số 1094/QĐ.CT.UBH ngày 15/11/2004 của UBND huyện Thống Nhất.
Trần Thanh Tuấn