Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
08/09/2023
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 02 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Tuấn