Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 201 thửa đất đã xây dựng nhà ờ xã hội và 60 thửa đất đã xây dựng nhà ở thương mại thuộc dự án Khu nhà ở xã hội của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dụng Thành Thắng tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.
05/04/2024
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 201 thửa đất đã xây dựng nhà ờ xã hội và 60 thửa đất đã xây dựng nhà ở thương mại thuộc dự án Khu nhà ở xã hội của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và xây dụng Thành Thắng tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh.
Trần Thanh Tuấn