Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 777052 cấp ngày 12/01/2022.
22/06/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 777052 cấp ngày 12/01/2022.
Trần Thanh Tuấn