Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ỏ’và tài sản khác gắn liền với đất cv 832572 cấp ngày 05/08/2020
25/06/2022
Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ỏ’và tài sản khác gắn liền với đất cv 832572 cấp ngày 05/08/2020
Trần Thanh Tuấn