Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số CP 554939 cấp ngày 08/11/2018
22/11/2022
Quyết định hủy trang bố sung số 01 Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vói đất số CP 554939 cấp ngày 08/11/2018
Trần Thanh Tuấn